Stanovy Odborného spolku pro očkování, z. s.
I.
Úvodní ustanovení

1. Odborný spolek pro očkování, z. s. (dále jen „spolek”) má své sídlo v Praze. Spolek bude užívat zkratku svého názvu ve znění „OSPO”.

2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II.
Účel spolku

1. Účelem spolku je podpora správného očkování na úrovni odborné i laické veřejnosti, a to s ohledem na všechny dostupné nové a stávající poznatky z oboru vakcinologie, infekční epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a infektologie.

III.
Hlavní činnosti spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu všech jeho členů spolku. Tento účel je naplňován zejména:

a) účastí pověřených členů spolku na jednáních s orgány státní správy, krajské, městské a obecní samosprávy a s jinými orgány a organizacemi při řešení problémů dotýkajících se očkování,
b) účastí pověřených členů spolku při jednáních se zdravotními pojišťovnami,
c) zveřejňováním stanovisek spolku k otázkám týkajícím se účelu spolku,
d) přednáškovou činností pro odbornou i laickou veřejnost,
e) publikační činností v odborném tisku,
f) publikační činností pro laickou veřejnost se zaměřením na očkování.

2. Činnosti spolku budou probíhat ve spolupráci se zainteresovanými institucemi a osobami.

3. Případný příjem z činností spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

IV.
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá vysokoškolsky vzdělaná osoba, která má zájem o očkování a má zkušenosti s jeho prováděním, výzkumem a vývojem očkovacích látek, distribucí a výrobou očkovacích látek a administrativní a/nebo právní stránkou očkování.

2. Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

3. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku;
b) úmrtím člena;
c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu;
d) vyloučením člena výborem spolku. Výbor spolku má právo vyloučit člena, který jedná v rozporu s těmito stanovami, poškozuje zájmy spolku, zanedbává členské povinnosti nebo jiným způsobem ohrožuje plnění účelu spolku a v přiměřené lhůtě nesjedná ani po výzvě nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

4. Člen spolku má právo:

a) účastnit se činnosti spolku;
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
c) být pravidelně informován o dění ve spolku;
d) podávat návrhy, náměty, připomínky k činnosti spolku, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání;
e) volit a být volen do statutárního orgánu spolku;
f) podat žádost o jmenování do poradní komise.

5. Člen spolku má povinnost:

a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
b) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení výboru spolku;
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání členské schůze.

6. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu poté, co dojde k rozhodné skutečnosti.

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

V.
Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze;
b) výbor;
c) poradní komise.

VI.
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, vyjadřuje se k doporučením a stanoviskům poradní komise, volí členy výboru, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určení hlavního zaměření činnosti spolku;
b) rozhodování o změně stanov;
c) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;
d) volba členů výboru;
e) rozhodování o zániku spolku.

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně deset dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Členové mohou být účastni zasedání členské schůze pomocí elektronického přístupu prostřednictvím aplikace Skype. V případě, že člen využije této formy účasti na zasedání, učiní se o tom záznam v zápise. Člen, který se účastní členské schůze pomocí elektronického přístupu je považován za přítomného, je oprávněn hlasovat o usneseních stejně jako ostatní přítomní členové.

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu, a to i v případě, že se člen účastní zasedání prostřednictvím elektronického přístupu nebo dochází k hlasování per rollam. Usnesení členské schůze se přijímá většinou hlasů přítomných členů. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.

8. Jednání členské schůze řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda nebo místopředseda vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis ověřují dva členové spolku přítomní na zasedání. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku.

10. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání členské schůze, mohou být z rozhodnutí výboru spolku rozeslány členům spolku k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).

11. Členové spolku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro hlasování per rollam se zpravidla stanoví na pět pracovních dní.

12. Členové spolku se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. Požádá-li o to nadpoloviční většina členů spolku, musí výbor výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání členské schůze.

13. Výbor zajistí vyhotovení zápis o usnesení schválené per rollam. Zápis je rozeslán všem členům a archivován stejným způsobem jako zápisy zasedání členské schůze.

VII.
Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, přijímat nové členy spolku, jmenovat členy poradní komise, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

2. Za výbor jednají všichni jeho členové, každý samostatně. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, může za výbor jednat pouze předseda a místopředseda.

3. Výbor má tři členy, předsedu, místopředsedu a člena výboru.

4. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. Členové výboru se ujímají funkce v den volby.

5. Zasedání výboru jsou svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Zasedání výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pro svolávání zasedání a jeho průběh se použijí přiměřeně ustanovení čl. VI, zejména ustanovení týkající se přijímání usnesení per rollam a účasti na zasedání prostřednictvím elektronického přístupu.

6. Výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku;
b) koordinuje činnost spolku;
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze;
d) rozhoduje o přijetí člena spolku;
e) jmenuje členy poradní komise;
f) ve spolupráci se členy poradní komise a členy spolku zpracovává stanoviska a doporučení a další dokumenty v souladu s naplňováním účelu spolku;
g) svolává zasedání členské schůze;
h) vede agendu členské schůze a seznam členů spolku;
i) archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze;
j) připravuje jednou ročně zprávu o činnosti spolku.

VIII.
Poradní komise

1. Poradní komise je expertním orgánem, který úzce spolupracuje s výborem spolku.

2. Členové poradní komise se podílejí na zpracování stanovisek, analýz a dalších dokumentů, podílejí se na přednáškové a publikační činnosti a dalších činnostech v souladu s účelem spolku.

3. Členové spolku mohou být na základě své žádosti jmenováni výborem členy poradní komise.

4. Funkční období člena poradní komise je jeden rok. Člen poradní komise může být po skončení funkčního období znovu jmenován,

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí.

V Praze, dne 13.1.2016

©2016 Odborný spolek pro očkování