Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Přípustné intervaly v očkování

Doporučení

Očkování prováděná více než jednou dávkou mají stanovené výrobcem doporučené intervaly mezi dávkami. Vzhledem k tomu, že výrobce nikterak neupravuje očkování v případě, že nelze z jakéhokoli důvodu splnit jím stanovený doporučený interval, bylo vydáno toto doporučení přípustných intervalů očkování.

Zde stanovené přípustné intervaly nikterak nenahrazují výrobcem doporučené intervaly. Tyto přípustné intervaly byly stanoveny na základě dosavadních klinických a epidemiologických poznatků jednotlivých očkování a umožňují tak dodržet celkový počet dávek doporučený výrobcem. Očkování vyšším počtem dávek, které nebylo ověřeno v klinických studiích, může představovat zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků nebo dokonce snížení postvakcinační imunitní odpovědi a tedy zhoršení ochrany. Zodpovědnost za takovéto očkování nenese výrobce vakcíny.

Zásady provádění očkování dle tohoto doporučení:

  1. Nesmí být interval mezi prvními dvěma dávkami primovakcinace kratší než minimální interval, který by neměl být zkrácen o více než 4 dny (v opačném případě se první dávka považuje za znehodnocenou).
  2. Preferuje se zachovat výrobcem doporučený interval, aby byla relativně rychle dosažena odpovídající ochrana vyvolaná prvními dvěma dávkami primovakcinace.
  3. Není-li možné zachovat výrobcem doporučený interval, lze v očkování pokračovat, pokud nebude překročen přípustný interval.
  4. Dojde-li k překročení přípustného intervalu, pak se očkuje individuálně dle okolností (např. očekávaná snížená imunitní odpověď nebo ztráta imunologické paměti v důsledku imunokompromitace očkovance apod.). V takovém případě lze očkování rozšířit o jednu či více dávek nad rámec doporučení výrobce.

Očkování se rozlišuje podle toho, zda primovakcinace vyžaduje více než jednu dávku (tj. minimálně dvě základní dávky) nebo jen jednu dávku. Pokud je třeba podat alespoň dvě dávky primovakcinace, pak odpovídající ochrana vzniká až po aplikaci prvních dvou dávek, tj. po aplikaci první dávky je ochrana nejistá (extrémně krátkodobá nebo žádná). Naopak primovakcinace prováděná podáním jen jedné dávky, vyvolává odpovídající ochranu již po této první aplikaci. Posilující dávky zajišťují obnovení a prodloužení ochrany. Proto jsou výrobcem doporučené intervaly vhodné dodržovat, neboť zajišťují relativně rychlé a kontinuální udržení odpovídající ochrany u většiny očkovaných. Přípustné intervaly mohou sice zvýšit imunitní odpověď po očkování, nicméně prodlužují délku doby trvání bez odpovídající ochrany.

 

Tabulka 1: Výrobcem doporučené intervaly, včetně přípustných intervalů pro primovakcinace vyžadující více než jednu dávku.

Intervaly tab1 (INTERVALY tabulka 1.png) [#9]

Tabulka 2: Výrobcem doporučené intervaly, včetně přípustných intervalů mezi primovakcinací (tvořené jednou dávkou) a booster vakcinací.

Intervaly Tab2 (INTERVALY tabulka 2.png) [#11]

Poznámka:
Pro vícesložkové vakcíny, jako je Pediacel, Infanrix Hexa, Hexacima apod., nebyla nikdy stanovena ochranná účinnost očkování. Ta se přijala jako shodná s ochranou vyvolanou po očkování méněsložkovými vakcínami nebo monovakcínami na základě tzv. přemostění dat získaných sérologickým vyšetřením po očkování jak méněsložkovými tak vícesložkovými vakcínami. Protože nebyla zjištěna horší imunitní odpověď po očkování vícesložkovými vakcínami oproti imunitní odpovědi indukované méněsložkovými vakcínami či případně monovakcínami, je možné pak prokázanou ochranu po očkování méněsložkovými vakcínami či monovakcínami očekávat také po očkování těmito vícesložkovými vakcínami.

Proto se toto doporučení opírá o data zjištěná u méněsložkových vakcín a platí-li, že vícesložkové vakcíny zajišťují ne horší imunitní odpověď než méněsložkové či monovakcíny, pak pro vícesložkové vakcíny platí stejné přípustné intervaly, které byly stanovené u méněsložkových vakcín nebo monovakcín. Tento postup je v naprostém souladu se schvalovacím procesem vícesložkových vakcín prováděným v Evropské lékové agentuře.

Použité zkratky:

DTaP – vakcína proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (acelulární)
IPV – inaktivovaná poliovakcína
HBV – vakcína proti hepatitidě typu B
RGE – vakcína proti rotavirovým nákazám
TBE – vakcína proti klíšťové encefalitidě
HPV – vakcína proti lidskému papillomaviru
MMR  - vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
Hib – konjugovaná vakcína proti hemofilovým nákazám typu b
MnC – konjugovaná vakcína proti meningokokovým nákazám
PnC – konjugovaná vakcína proti pneumokokovým nákazám

Vydáno / Aktualizováno: 03.05.2016
©2016 Odborný spolek pro očkování